ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022

Η ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών του Τομέα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών  βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για 1η φορά το 2018 (23010/31-01-2018) και πρόσφατα επικαιροποιήθηκε η αναγνώρισή της ( σύμφωνα με το 34786/11-02-2021 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών της ΔΑΟΚ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) αριθμώντας 380 μέλη.

Αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία που αποκόμισε από την υλοποίηση του προηγούμενου Προγράμματος Εργασίας, ο Συνεταιρισμός επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τα δυνατά του σημεία και να αμβλύνει τις αδυναμίες του καλύπτοντας κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
 • Ο μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Η βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
 • Η ενίσχυση της υποδομής για την ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου
 • Η διάδοση πληροφοριών
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις:
 • Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου: Η δραστηριότητα αναπτύσσεται για πρώτη φορά από την ΟΕΦ και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για τη βελτίωση της αειφόρου ελαιοκαλλιέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του παραγόμενου ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Η δραστηριότητα αφορά στη συνέχιση της εφαρμογής του μοντέλου της ολοκληρωμένης διαχείρισης από επιλεγμένους παραγωγούς –μέλη της ΟΕΦ. Με τη δραστηριότητα επιχειρείται η χρονική επέκταση της προσπάθειας της ΟΕΦ για την οργάνωση της λειτουργίας της πρωτογενούς παραγωγής σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται όλο και πιο έντονα από την πτυχή της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και επίδειξης μεγαλύτερης φροντίδας προς αυτό
 • Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών αύξησης της παραγωγικότητας του ελαιώνα: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών καλλιέργειας και κατ΄ επέκταση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας προτίθεται να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καρποφορίας των ελαιοδένδρων και την αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας των καρπών.
 • Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος στην ελαιοκαλλιέργεια: Η ΟΕΦ κατά την προηγούμενη περίοδο εφάρμοσε πιλοτικά μια προσπάθεια να ενσωματώσει την κλιματική ουδετεροποίηση στην παραγωγική της διαδικασία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που απορρέουν από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ.
 • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Η δραστηριότητα αποτελεί επέκταση αντίστοιχης δραστηριότητας που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία κατά το προηγούμενο πρόγραμμα. Έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών κατάρτισης των μελών της ΟΕΦ σε διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιοκάρπου και κατ’ επέκταση του ελαιολάδου σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Η δραστηριότητα αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού από την ΟΕΦ ο οποίος θα παραχωρηθεί στους παραγωγούς προς χρήση στο πλαίσιο της προσπάθειας που αναπτύσσεται για τη βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής του ελαιοκάρπου με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των παραγόντων που οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής.
 • Βελτίωση συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος αποδίδεται σημαντικό βάρος στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του ελαιουργείου και του χώρου αποθήκευσης των δεξαμενών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και αποθήκευσης του ελαιολάδου.
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας: Το συγκεκριμένο σύστημα θα καλύψει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, ελαιοποίησης και δεξαμενισμού.
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007: Πρόκειται για μια από τις βασικότερες δράσεις το προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η οποία προωθεί εκτός των άλλων και σημαντικά μέτρα που σχετίζονται άμεσα με την Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων. Το διεθνές πρότυπο ISO22005:2007 εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από επιχειρήσεις τροφίμων για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των αρχών ιχνηλασιμότητας. Η ΟΕΦ προγραμματίζει τη συνέχιση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διατήρηση της συμμόρφωσης της με τις απαιτήσεις του προτύπου και κατ’ επέκταση της σχετικής πιστοποίησης
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εργασίας επιδιώκει να συνεχίσει την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε επίπεδο ελαιοτριβείου και σε επίπεδο τυποποιητηρίου σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων. Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την ασφάλεια και τη ποιότητα του τροφίμου σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τη παραγωγή έως την κατανάλωση, και βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS.
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει θα διενεργεί ετησίως αναλύσεις ελαιόλαδων για την ποιότητα και την γνησιότητά τους, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα. Τα είδη των αναλύσεων που θα διενεργηθούν θα προσδιοριστούν από την ΟΕΦ βάσει των εμπορικών προδιαγραφών και ποιοτικών συμμορφώσεων που ισχύουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται κατάλληλα για τον εντοπισμό των αιτιών στην περίπτωση που αποκλίνουν από τα θεσπισμένα όρια.
 • Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Η δραστηριότητα αφορά στην ενίσχυση επικοινωνιακής προβολής της δραστηριότητας της ΟΕΦ μέσω της διάχυσης πληροφοριών. Το ενημερωτικό/ πληροφοριακό υλικό που θα αξιοποιηθεί για την προβολή του προγράμματος καλύπτει γνωστοποιήσεις ενεργειών της Διοίκησης της ΟΕΦ και Τεχνικών Συμβούλων, δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιμέρους δραστηριοτήτων και πληροφορίες που αναδεικνύουν εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, οι οποίες συνδέονται με το έργο της ΟΕΦ